Abonament RTV

Kategoria: Prawo i finanse Opublikowano: piątek, 23 maj 2014 Renata Kuroczycka

Podstawowe informacje na temat, kto ma obowiązek płacić abonament radiowo-telewizyjny, kto jest z niego zwolniony oraz co grozi za jego niezapłacenie.

 

Każdy (naprawdę każdy!) posiadacz radia oraz telewizora w Polsce ma obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. W praktyce jednak wiele osób nie zarejestrowało odbiorników, w związku z czym nie regulują tej należności. Egzekwowaniem zaległych opłat abonamentowych zajmuje się Poczta Polska SA, działająca w imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poczta nie ma jednak możliwości prawnych, aby w sposób skuteczny skontrolować wszystkie domy i mieszkania, których właściciele nie zgłosili faktu posiadania odbiorników. Posiada wprawdzie wyspecjalizowanych pracowników (uwaga: to nie są listonosze!), przygotowanych do dokonywania takich kontroli, ale nie mogą oni wchodzić na teren posesji lub mieszkania bez zezwolenia właściciela. A więc jeśli dobrowolnie nie wpuścimy ich do mieszkania, nie mogą skontrolować czy mamy radio i telewizor.

 

W roku 2014 abonament radiowy wynosi 5,90 zł miesięcznie, a telewizyjny 19,30 zł miesięcznie. Jeżeli mamy w domu więcej niż jedno radio lub telewizor, i tak płacimy tylko za jeden. Natomiast właściciele firm płacą za każdy odbiornik znajdujący się na terenie firmy, jak i również w pojazdach firmowych.

 

W związku z tym, że mało osób z własnej woli płaci abonament, Poczta Polska wysłała do osób zalegających z płatnościami wezwania do zapłaty za okres 2009-2014, tj. za ostatnie 5 lat. Należności te są traktowane jak płatności podatkowe i czas ich przedawnienia wynosi 5 lat. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, Poczta może skierować „tytuł egzekucyjny" (tj. nakaz ściągnięcia opłaty) do właściwego Urzędu skarbowego, który rozpocznie egzekucję, czyli przymusowe ściąganie zaległej płatności. Może to polegać na zajęciu świadczenia emerytalnego lub rentowego, wynagrodzenia za pracę, zajęciu konta bankowego, może też nastąpić wizyta poborcy skarbowego w miejscu zamieszkania i pobranie gotówki. Wszystkie te czynności skutkują podwyższeniem kwoty należności do zapłaty o dodatkowe koszty egzekucyjne.

 

Jeżeli niepłacenie abonamentu za te wszystkie lata będziemy tłumaczyć faktem, iż nie oglądamy telewizji publicznej, nie słuchamy publicznego radia, czy też mamy popisaną umowę z którąś prywatną telewizją cyfrową - to takie tłumaczenia, niestety, w niczym nam nie pomogą. Bez względu na rodzaj tłumaczeń w dalszym ciągu ciążyć na nas będzie obowiązek uregulowania zaległego abonamentu. Uniknąć tej płatności mogą tylko osoby zgodnie z prawem zwolnione z opłaty abonamentu, tj. osoby które:
- ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia ,wynoszącego obecnie 1825zł miesięcznie brutto;
- osiągają dochód na członka rodziny wynoszący nie więcej niż 539 zł miesięcznie;
- mają prawo do świadczenia pieniężnego stałego lub okresowego;
- są bezrobotne;
- posiadają prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
- mają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej lub są całkowicie niezdolne do pracy;
- ukończyły 75 lat;
- otrzymują świadczenie lub rentę socjalną;
- są niewidome;
- są niesłyszące;
- są kombatantami będący inwalidami wojennymi lub wojskowym.
Jeżeli zachodzi któraś w wymienionych powyżej sytuacji, koniecznie należy to zgłosić na Poczcie. Aby skorzystać ze zwolnienia od płatności abonamentu, trzeba więc wcześniej w formie pisemnej uregulować tę sprawę w urzędzie pocztowym, zaś pracownikowi skarbowemu przedstawić stosowny dokument potwierdzający ten fakt.

 

W przypadku konieczności wniesienia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty należności, albo też odwołanie od decyzji – pisma należy kierować na adres:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Departament Budżetu i Finansów
Skwer Kard. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa,
Tel. 22 597 31 01

Obecnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad ustawą regulującą pobór abonamentu w nowej postaci, jako opłata audiowizualna – płatna przez każde gospodarstwo domowe bez konieczności jej zgłaszania. Wynosiłaby ona około 10-20 zł miesięcznie.